بایگانی‌های هرم نیازهای اساسی مازلو - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بدیهی یا نظری بودن ارزشمندی صلح و آشتی 21 بهمن 1401

بدیهی یا نظری بودن ارزشمندی صلح و آشتی

اینکه صلح و همزیستی مسالمت آمیز در مناسبات بشری اصل وارزش است، آیا یک اصل «بدیهی» است یا «نظری»؟ اگر بدیهی باشد براحتی مفروض گرفته می شود. اما اگر نظری است (که چنین است)، نیاز به استدلال دارد