براساس نظرسنجی کنسولگری مذاهب اسلامی آمریکا، رای ۷۱ درصد اقلیت مسلمان آمریکا به بایدن است.

براساس نظرسنجی کنسولگری مذاهب اسلامی آمریکا، رای ۷۱ درصد اقلیت مسلمان آمریکا به بایدن است.

  • منبع خبر : سپیده ابطحی